En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, l’informem que:

 • NIEMONS IMPRESSIONS S.L. (en endavant, NIEMON) és una empresa dedicada a la venda de material d’oficina i de fotocòpies a color i en blanc i negre.
 • NIEMON està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona,Tom 34564, foli 26, fulla B250870, inscripció 1a.
 • NIEMON amb CIF B62870217, és una empresa domiciliada als efectes d’aquesta informació al Carrer Alt de Pedrell 47-49 – 08032 de Barcelona, i actualment és responsable de la gestió i el funcionament del lloc web www.niemon.es.
Usuari

L’accés i/o ús d’aquest Portal atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin obligatòries.

Ús del portal

www.niemon.es proporciona l’accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet pertanyents a NIEMON, o a tercers als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’usuari pot disposar d’una contrasenya per la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que NIEMON ofereix a través del seu portal i, sense limitació, a no utilitzar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, il·legal pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptador contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de NIEMON, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la computació virus o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar el dany anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Propietat Intelectual e Industrial
 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de NIEMON per si mateix o com a cessionari i estan protegits per la drets de propietat industrial i intel·lectual..
 2. Es prohibeix a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació dels elements referits en l’apartat anterior sense l’autorització expressa de NIEMON.
 3. L’usuari s’abstindrà d’utilitzar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin ser instal·lats i que portin un risc o dany o incapacitat del lloc web i/o dels seus continguts.
 4. NIEMON no es fa responsable del possible ús inadequat fet per tercers d’aquest lloc web, ni per la informació transmesa a través de la mateixa a tercers. La utilització dels continguts que l’usuari pugui realitzar i les conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari. NIEMON queda exclosa dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats als usuaris per l’ús d’enllaços, directoris i eines de recerca, que permetin als usuaris accedir a llocs web titularitat i/o gestionats per tercers, així com els presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin causar qualsevol tipus de dany al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers dels usuaris. NIEMON es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts del seu lloc web.
Exclusió de garanties i responsabilitat

NIEMON no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a manera d’exemple: errors o omissions en els continguts, no disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho

Modificacions

NIEMON es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o ubicats al portal.

Enllaços

En el cas que els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet estan disponibles en nom del domini, NIEMON no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, NIEMON assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

NIEMON es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús.

Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre NIEMON i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i Tribunals espanyols.

Resolució de controvèrsies del consumidor en línia de conformitat amb l’article 14,1 del Reglament (UE) 524/2013: la Comissió Europea proporciona una plataforma de resolució de litigis en línia disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.