1,25

Marcadors fluorescents amb tinta base a l'aigua i tecnologia antisecat